Close
LỜI KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại động loạn này, nhất định phải nhận thức rõ ràng: “Nhà Phật thường nói: ‘Muôn thứ không mang được, chỉ có nghiệp theo thân’”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này; sau đó mới biết làm thế nào để dụng công, làm cách nào để tu trì.

Phàm những gì không mang theo được, quyết định đừng để nó trong lòng. Những gì có thể mang theo, nhất định phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút, đừng để luống qua vô ích.

Những gì có thể mang theo? Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức đều có thể mang theo; đây là việc thiện nhỏ của thế gian! Chư Phật, Như Lai còn kỳ vọng ở chúng ta đạt điều thiện lớn; đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật, thành Bồ Tát nhất định phải thâm tín Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh.

Làm thế nào mới đạt đến chỗ “Lão Thật”? Nhất định phải buông xuống vạn duyên. Ở mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh, duy trì tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi của chính mình. Câu “A Mi Đà Phật” hãy thời thời khắc khắc giữ mãi trong tâm. Gặp chúng sanh nào hữu duyên, chúng ta hãy chân thành, cung kính, hoan hỷ đem pháp môn này giới thiệu với họ, khuyên mời và khuyến khích họ tu. Đây chính là chân thật cúng dường; “Trong tất cả cúng dường, cúng dường Pháp là tối thắng”.

Có như thế mới tương ứng với bổn nguyện của Phật A Mi Đà, với Chư Phật, Như Lai. Phải tu học như vậy thì thời gian trong một ngày của chúng ta mới không bị luống uổng; thân tâm chúng ta chắc chắn được thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn và cảm ứng đạo giao với Chư Phật, Bồ Tát.

_(())_ Nam Mô A Mi Đà Phật _(())_

NGŨ KHOA TỊNH ĐỘ

(Lược trích trong “Nhận thức Phật Giáo” do Pháp Sư Tịnh Không giảng tại Miami Mỹ Quốc năm 1991)

Nói tóm lại, chúng ta y cứ Kinh Điển tu học Tịnh Tông, tức là y theo Tịnh Độ năm Kinh một Luận.

Trong Kinh, Luận chỉ dạy phương pháp tu hành; có năm điều khoa mục: Tam Phước, Lục Hòa Kính, Tam Học, Lục Độ, Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát.

Phương pháp vô cùng đơn giản, vô cùng dễ hiểu, một tí cũng không phức tạp. Chúng ta một đời tuân theo cái nguyên tắc này mà tu học thì nhất định được thành tựu, như cổ đức có nói: “vạn người tu, vạn người đi (“đi” nghĩa là được vãng sanh Cực Lạc)”.

Chúng ta đã có y cứ của Kinh, Luận; đã có lý luận, phương pháp tu hành; nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta dùng tâm thái gì, dùng thái độ gì để đối người, đối sự, đối vật? Chúng ta cứ tuân theo năm điều khoa mục này thì tuyệt đối không bao giờ sai, sau đó nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, tất cả mọi người đều được thành tựu viên mãn!