Close

KINH PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ

Kinh Phật Thuyết A Mi Đà

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập; Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng […]

Kinh Phật Thuyết A Di Đà

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập; Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng […]