Close

CỰC LẠC THẾ GIỚI

CỰC LẠC THẾ GIỚI

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A MI ĐÀ PHẬT

Phần này tập hợp những hình ảnh khổ rộng, chất lượng cao của Phật A Mi Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Tây Phương Tam Thánh và cõi Cực Lạc; sẽ giúp ích rất lớn cho chư vị đồng tu trên con đường niệm Phật cầu sanh về cõi Cực Lạc.

Ngoài ra, phần này còn tập hợp nhiều điệu niệm Phật cùng những lời dạy về cách hành trì niệm Phật của các bậc Thiện Tri Thức. Chư vị đồng tu xin tham khảo thêm.

 

A MI ĐÀ PHẬT

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH

LIÊN TRÌ HẢI HỘI

A MI ĐÀ PHẬT TIẾP DẪN VÃNG SANH

NIỆM PHẬT