Close

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Phần này là tập hợp những bài giảng Kinh Tịnh Độ, những bài khai thị về Pháp môn niệm Phật và hành trạng của Hòa Thượng Thích Tịnh Không – một vị cao tăng thời hiện đại, bậc long tượng trong nhà Phật. Nhờ những bài giảng Kinh thuyết Pháp và những bài khai thị của ngài mà các loài chúng sanh (không chỉ có con người mới biết tu hành Phật Pháp; mà chư Thiên, quỷ, thần, súc sanh, v.v… được nghe ngài giảng Kinh thuyết Pháp thì họ cũng biết nương theo đó tu hành) niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc nhiều vô số kể.

Xin cúng dường đến chư vị đồng tu.

 

TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

NGŨ KHOA TỊNH ĐỘ

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG LƯỢC GIẢNG

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT VIÊN THÔNG SỚ SAO TINH HOA

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢI GIẢNG KÝ

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA (2010)

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ (2014)

KHAI THỊ

HÌNH ẢNH