Close

KINH TỊNH ĐỘ

KINH TỊNH ĐỘ

KINH ĐIỂN TỊNH TÔNG

Kinh Điển gọi là Nội Điển, nó là hướng nội, chính là Tự Tánh, Tâm Tánh, hoàn toàn là từ ngay trong Tâm Tánh mà cầu, mới có thể triệt ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.

Việc này chúng ta trước tiên phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Học tập là mãi mãi không có gián đoạn. Ở trên Kinh Phật, mỗi câu mỗi chữ đều là dạy chúng ta học tập.

Hiện tại, năm Kinh và một Luận in chung lại cũng chỉ là một cuốn mỏng, thuận tiện cho việc thọ trì.

Số lượng Kinh Điển tuy là không nhiều, nhưng nghĩa thú trong đó thì rất phong phú, không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói ra tất cả Pháp đều bao gồm trong đó, thậm chí đến mười phương ba đời tất cả Chư Phật nói ra tất cả Pháp đều không ngoài năm Kinh một Luận, cho nên nghĩa lý rất sâu, rất rộng.

Pháp đích chỉ Tịnh Độ ba Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh Phật Thuyết A Mi Đà.

Ở Trung Quốc, Tổ Sư Đại Đức đời sau lại đem Hạnh Nguyện Phẩm cùng Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương để vào phía sau ba Kinh. Cho nên hiện tại, chúng ta đều biết rõ là Tịnh Độ năm Kinh.

Lại thêm vào Vãng Sanh Luận của Bồ Tát Thiên Thân. Đây là Bồ Tát Thiên Thân báo cáo tâm đắc tu học Tịnh Độ, không luận là lý luận, phương pháp, cảnh giới đều rất đáng được chúng ta làm tham khảo.

Đây là toàn bộ Kinh Điển Tịnh Tông hiện tại, gồm năm Kinh một Luận.

Hòa Thượng Ân Sư – Pháp Sư Tịnh Không

 

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH (CƯ SĨ HẠ LIÊN CƯ HỘI TẬP)

KINH PHẬT THUYẾT A MI ĐÀ

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN PHẨM (KINH HOA NGHIÊM)

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG (KINH LĂNG NGHIÊM)

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT