Close

NIỆM PHẬT VÃNG SANH

NIỆM PHẬT VÃNG SANH

NHỮNG TẤM GƯƠNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH CỰC LẠC

Phần này tập hợp lại những tấm gương niệm Phật vãng sanh Cực Lạc từ xa xưa đến hiện tại. Trong đó, người niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc rất nhiều, còn có quỷ thần niệm Phật được vãng sanh, súc sanh niệm Phật cũng được vãng sanh, v.v… giúp chư vị đồng tu và những ai hữu duyên xem được phát khởi lòng tin, tăng trưởng tín tâm, phát nguyện mạnh mẽ niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.

Như trong Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 3 là “Đại Giáo Duyên Khởi”, đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan: “Đương lai, chư Thiên, nhân dân, nhất thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố.” (Tạm dịch: Tương lai, chư Thiên, nhân loại, tất cả hàm linh đều nhân lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát.); nghĩa là tất cả chúng sanh trong đời tương lai đều phải nhờ vào Pháp Môn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc mới liễu thoát sanh tử.

Bát Tổ Liên Trì Đại Sư trong bài văn phát nguyện vãng sanh Cực Lạc, ngài viết: “Đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bịnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, Chánh Niệm phân minh, xả báo an lành, như vào Thiền Định. Phật A Mi Đà, Quán Âm, Thế Chí, cùng chư Hiền Thánh, ánh lành tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu các, tràng phan, nhạc trời hương lạ, Tây Phương cảnh Phật bày hiện rõ ràng. Khiến cho chúng sanh, kẻ thấy người nghe, mừng vui khen cảm, phát Bồ Đề tâm.”

Hy vọng chư vị đồng tu xem những tấm gương ấy mà tự răn nhắc mình tinh tấn niệm Phật hàng ngày. Mong sao, khi chính mình đến lúc xả báo thân này, biết trước ngày giờ vãng sanh, được Phật A Mi Đà tiếp dẫn vãng sanh về thế giới Cực Lạc, thế thì đời này tu hành thành tựu rồi, thành Phật rồi, cũng lại trở thành một tấm gương niệm Phật vãng sanh lưu lại cho hậu thế học tập.

 

NHỮNG CHUYỆN NIỆM PHẬT CẢM ỨNG MẮT THẤY TAI NGHE

BỐN CHÚNG VÃNG SANH

MẤY ĐIỆU SEN THANH

VÃNG SANH TẬP

VÃNG SANH KỲ TÍCH (ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN)

GƯƠNG VÃNG SANH